Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Utils
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

Fixní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

Externí Fakturace

SQL-Web-Robot

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt 


Pro ukázky obrazovek klikněte zde.

Znění sbírky zákonů 428 / 2001 část dvousložkové ceny

Detailní popis jak na dvousložkové ceny

Zobrazit pouze dokument

Poslední úpravy provedeny dne 12.04.2002
Verze dokumentu:1.2.05
 

Možnosti fakturace ve dvousložkových cenách
v programu
GB-SOFT FVS++:

 

Ceny za vodné a stočné jsou jednosložkové nebo se mohou volitelně skládat ze dvou složek:

 1. Variabilní složka ceny. (dosavadní systém fakturace dle odečtených nebo paušálních m3)
 2. Pevná složka ceny zvolená dle vlastního výběru z následujících variant:
 1. Kategorie množství odebrané / odkanalizované vody a vody srážkové (celkem m3 za předešlý rok)
 2. Průměru vodovodní přípojky.
 3. Průměru vodoměru.
 4. Průtoku vodoměru.
 5. Průměru kanalizační přípojky.

Algoritmus výpočtu pevné složky ceny neklade žádné omezení, lze kombinovat varianty i v rámci obce v závislosti na druhu vody a (a nebo) typu odběratele při neomezeném množství kategorií !!

 

Výčet kroků potřebných pro hladké zavedení fakturace pevné složky ceny:

Karty odběrných míst:

Za variantu A. :
Pro zjištění pevné sazby je třeba, aby každý odběr měl určeny tři kategorie :

 1. Voda dodaná
 2. Voda odkanalizovaná
 3. Voda srážková

Kategorie udávají celkovou roční spotřebu v dané oblasti. Automatické vyplnění kategorií se spouští jednou v roce a to na začátku roku. V průběhu roku se dají kategorie měnit ručně. Pro dobropisy a dofakturaci lze použít pomocných odběrných míst jako doposud. (označené karty se shodným číslem odběru ale označených písmenem D,B...)

U varianty B. je třeba, aby každý odběr byl doplněn příslušným průměrem vodovodní přípojky (V databance ODBĚRY lze průměry předvyplnit strojově z databanky VODOMĚRY).

U varianty E. je třeba, aby každý odběr byl doplněn příslušným průměrem kanalizační přípojky

Uživatel zajistí naplnění :

Za variantu A.:

 1. Strojově (volbou v programu - automaticky se spočítají spotřeby z minulého roku).
 2. Ručně ve zvláštních případech.
 3. Ručně u nových odběrů.
 4. Ručně u odběrů, které se nedají zařadit strojově (velké dobropisy, nepravidelnost fakturování... ..).

Za variantu B.: je třeba doplnit příslušné průměry vodovodních přípojek.

Za variantu E.: je třeba doplnit příslušné průměry kanalizačních přípojek.

Karty vodoměrů:

U varianty C. je třeba, aby každý vodoměr byl doplněn příslušným průměrem. (V databance VODOMĚRY)

Uživatel zajistí naplnění příslušných průměrů.

Karty průměrů:

U varianty D. je třeba, aby každý typ a průměr vodoměru byl doplněn příslušným průtokem. (V nové databance VODOMĚRY_PRůMĚRY)

Uživatel zajistí naplnění příslušných průtoků vodoměrů.

Odečty a vyfakturované hodnoty

Řádky odečtů jsou rozšířeny o položky:

 1. Počet jednotek k fakturaci
 2. Fakturovat PS (ano-ne-automaticky)
 3. Počet vyfakturovaných jednotek pevné sazby za vodu dodanou
 4. Počet vyfakturovaných jednotek pevné sazby za vodu odkanalizovanou
 5. Cena za jednotku pevné sazby za vodu dodanou
 6. Typ jednotky vody dodané (den nebo m3)
 7. Cena za jednotku pevné sazby za vodu odkanalizovanou
 8. Typ jednotky vody odkanalizované (den nebo m3)
 9. Celková paušální hodnota za vodu dodanou bez DPH
 10. Celková paušální hodnota za vodu odkanalizovanou bez DPH
 11. Celková paušální hodnota za vodu dodanou - DPH
 12. Celková paušální hodnota za vodu odkanalizovanou - DPH
 13. Celková paušální hodnota za vodu dodanou Celkem
 14. Celková paušální hodnota za vodu odkanalizovanou Celkem

Uživatel zajistí dostatečné místo na disku, kde jsou provozována data programu FVS++, jedná se přibližně o 100MB v závislosti na velikosti historie odečtů a vyfakturovaných hodnotách.  

Ceník, kterým se řídí fakturace

Ceník pevné složky ceny obsahuje :

 1. Cenovou úroveň (datum od kdy cena platí)
 2. Číslo obce, pro kterou cena platí (Při stejných cenách ve všech obcích lze použít obec = 0)
 3. Typ ceny (dle statistik) (Při stejných cenách ve všech statistikách lze použít typ = 0)
 4. Druh vody (vodné, stočné,voda srážková....)
 5. Varianta A. Kategorie Množství m3 , varianta B., C. a E. průměr, varianta D. za daný průtok
 6. Kategorie Množství m3 , průměr nebo průtok dle použité varianty
 7. Typ ceny 'D'  sazba za den nebo 'M' sazba za m3 (m3 pro vyhovění litery zákona o vodě z jiných zdrojů a vody srážkové)
 8. Cena za den nebo m3 (množství) A. kategorii roční vody dodané, B.,C. a E. za daný průměr, varianta D. za daný průtok
Řídící databáze variant ceníků obsahuje:
(
definuje, která varianta se použije pro cenovou úroveň, obec, typ a druh vody /možnost přecházení z varianty do varianty/)

 1. Cenovou úroveň (datum od kdy cena platí)
 2. Číslo obce, pro kterou cena platí (Při stejných cenách ve všech obcích lze použít obec = 0)
 3. Typ ceny (dle statistik) (Při stejných cenách ve všech statistikách lze použít typ = 0)
 4. Druh vody (vodné, stočné,voda srážková....)
 5. Varianta A. Kategorie Množství m3 , varianta B., C. a E., průměr, varianta D. průtok VDM

Rozšíření logiky ceníku:

Pokud uživatel určuje různé ceny v obcích vyplní převažující sazby v ceníku do obce číslo 0, která se použije v případě pokud nebude v ceníku nalezena obec dle odběru. Stačí tedy vyplnit v ceníku obec číslo 0 a čísla obcí s rozdílnými cenami než je cena převažující (obec číslo 0)

Příklad:

Kategorie varianta A. množství m3, varianta B., C. a E. průměry nebo D. průtoky : mohou být libovolné například  0,2,6,12,25,50,100,1000,10000,100000 To znamená mínus až 0, 1-2, 3-6, 7-12, 13-25, 26-50, 51-100, 101-1000, 1001-10000, 10001-100000, 100001-88888888888.
Pro správnou funkčnost musí být vyplněna alespoň kategorie 88888888888. Počet kategorií v ceníku není omezen.

Uživatel zajistí naplnění ceníku v závislosti na fakturovaných odběrech na A. spotřebách, B., C. a E. průměrech nebo varianta D. na daných průtocích.

Podružné odběry

Paušální složka ceny se u podružných odběrů neuplatňuje (dle legislativy).

Tisk faktur - vzory

Je třeba doplnit nové vzory faktur a složenek o řádky pevných složek ceny. Nové vzory pro potřebu dvousložkových cen vycházejí ze vzorů uživatelských.  

Uživatel zajistí zaslání aktuálních vzorů QR2 a aktuálních názvů používaných vzorů pro faktury, složenky a inkaso e-mailem na GB-SOFT@GB-SOFT.CZ.

Sestavy

Nové sestavy, reflektující dvousložkové ceny, jsou postupně vytvářeny dle požadavků uživatele.  

Uživatel zajistí zaslání požadavků na sestavy včetně aktuálních sestav a jejich názvů e-mailem na GB-SOFT@GB-SOFT.CZ

Zaúčtování - saldo

Databanka pro saldo má nové položky.
Pro pevnou složku vody dodané + odkanalizované

 1. 2 x Účet základ
 2. 2 x Účet DPH
 3. 2 x Základ Kč
 4. 2 x DPH Kč
 5. 2 x %

Uživatel zajistí naplnění databanky statistika, ve které jsou definovány jednotlivé účty strany DAL.

 

 

Zpracoval : www.GB-SOFT.cz - výrobce Vašeho zákaznického informačního systému FVS++ pro vodohospodářské organizace

Dvousložková cena, Dvousložkové ceny, Dvě složky, Pevná složka, Vodné, Stočné, Voda dodaná, Voda odkanalizovaná, Jiné zdroje, Voda z jiných zdrojů, Srážky, Srážková, Fakturace, FVS++, FVS, fvs, zis, Vodovody a kanalizace, Fakturace vody, Komplexní služby, Hotline, CZECH TTS

©  GB-SOFT 1989-2023 ® GB-SYSTEMs

* Upraveno 02.05.2004 13:09:54